Arc de decoració, tipus 1

Amplada = 3 metres;
Altura = 2.5 metres
Espai de pas:
Amplada = 2 mestres
Altura = 2.5